Hoppa till innehåll
EN In english

Mänsklig interaktion med intelligenta system-av-system

Diarienummer
FID17-0030
Projektledare
Granlund, Rego
Start- och slutdatum
190101-240630
Beviljat belopp
2 500 000 kr
Förvaltande organisation
RISE Division ICT - RISE SICS East
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

Mål: Syftet med projektet är att få ny kunskap om hur man utformar effektiv och säker styrning av intelligenta system-av-system med emergent beteende. Det inbegriper frågor om operatörers arbetsmiljöer och samarbete, användargränssnitt och kontroller, samt situationsmedvetenhet och förmåga att hantera störningar. Arbetsplan: Det specifika forskningsproblemet är hur människor kan förstå och traversera systemnivåer i ett intelligent system-av-system och upprätthålla kontroll och samordning. Vårt ansats till detta problem är Samverkande Design, vilket innebär att de intelligenta systemen är utformade för att fungera som ömsesidigt beroende lagkamrater. Forskningen kommer att genomföras i en serie prototyper. Ett fall kommer att behandla en utmaning för flygindustrin som inom en snar framtid behöver kunna hantera ett stort antal autonoma system. Ett annat fall kommer att ta itu med en utmaning för IT-industrin som behöver hantera intelligenta tjänster baserade på sakernas internet (the internet of things, IoT). Resultat: Producerade prototyper utgör instantiationer av designkoncept som är specifikt tillämpliga på fallen, men samtidigt är generellt giltiga för många applikationer inom människa-robotinteraktion och människa-automationinteraktion, inklusive fordon, processstyrning, ledningssystem och medicinska applikationer. Projektet förväntas stärka samarbetet mellan RISE SICS East, Linköpings universitet och projektets huvudsakliga industripartner (Saab Aeronautics).

Populärvetenskaplig beskrivning

Vårt samhälle och näringslivet upplever för närvarande en mycket snabb utveckling inom smarta digitaliserade system, med förväntningar knutna till exempelvis artificiellt intelligenta robotar, självkörande bilar och sakernas internet med sammankopplade artefakter i system av system. Ännu kan det dock dröja länge innan denna typ av lösningar får ett brett genomslag, men det är hög tid att intensifiera forskning kring både tekniken och dess samspel med människan. Inte minst viktigt är att kartlägga människans roll i system där enskilda komponenter eller hela systemet har förmåga att agera självständigt och fatta egna beslut. Det kan då handla såväl om att optimera det kombinerade systemets prestanda i olika situationer, som om att säkerställa tillförlitlighet, spårbarhet och väldefinierade strukturer för tagande och utkrävande av ansvar för beslut och åtgärder. Forskningsinstitutet RISE SICS East är inblandat i en rad olika projekt som berör denna problematik. I samarbete med offentlig sektor deltar vi i projekt inom exempelvis vård och omsorg respektive kris- och katastrofinsatser. Med industriella partners arbetar vi med ledning av autonoma eller halvautonoma flygande farkoster, drönare, och med lösningar för hemsjukvård baserade på monitorering av patienter med hjälp av sakernas internet. För långsiktig kunskapsuppbyggnad kring samspelet mellan människor och system uppbyggda av autonoma eller halvautonoma digitala agenter ser vi en satsning på en doktorand som ett värdefullt tillskott till mer kortsiktiga projekt som drivs tillsammans med olika företag. Samtidigt utgör en sådan doktorand vid institutet en brygga mellan den akademiska spetsforskningen och näringslivets behov av väl underbyggd kunskap i samband med produktutveckling. Doktoranden kommer att studera samspelet mellan mänskliga aktörer och sammansatta system med kognitiva förmågor, speciellt effekter av rollfördelning och interaktionsutformning i olika typer av situationer. Här ingår också att undersöka hur arbetsmiljön bör utformas för operatörer för att de ska få en bra situationsmedvetenhet. Doktoranden ska också dokumentera hur interaktionsmekanismer bör utformas för att tillåta aktörer att växla mellan att styra på olika nivåer i ett system av system. Vidare vill vi studera hur man kan underlätta samarbete mellan flera operatörer vid styrningen av storskaliga system där ansvar och styrning kan behöva delegeras fram och tillbaka mellan människor och intelligenta systemfunktioner.