Go to content
SV På svenska

SwedNESS - Swedish Neutron Education for Science and Society

Reference number
GSn15-0008
Project leader
Sahlberg, Martin
Start and end dates
160801-270831
Amount granted
220 000 000 SEK
Administrative organization
Uppsala University
Research area
Materials Science and Technology

Summary

SWEDSESS is a graduate school for neutron scattering operated by six Swedish University: Uppsala University (coordinator), Chalmers University of Technology, KTH, Linköping University, Lund University and Stockholm University. SwedNESS’ goal is to educate 25 doctoral students as a base for Sweden's expertise in neutron scattering with respect to the ESS. The school focuses on four disciplinary areas, "fundamental studies of chemical and physical phenomena", "functional materials", "engineering" and "life-science and its technology", to get a spread of expertise, but also a sufficient critical mass for excellent research and education. The goal is that the graduate students will gain expertise in neutron scattering techniques by exploiting the different existing neutron facilities to be able to become involved in the development of the ESS. SwedNESS has an international board, a management group, with the involvement of ESS, and a director of studies. To encourage new users of neutrons one person per participating universities will be appointed. SwedNESS will develop courses and summer schools and the courses developed will also be offered to students outside the six universities. The school will stimulate networking between students, senior researchers and interaction with ESS. The PhD students form a graduate student network to develop national, Nordic and international contacts. SwedNESS is in close contact with the Nordic graduate school that starts about the same time.

Popular science description

Det är många olika vetenskapliga frågeställningar som kan besvaras med neutronspridning. Lätta element som väte eller litium kan lokaliseras i atomära strukturer vilket inte är möjligt med andra metoder. Neutroner har spin och därför kan magnetism studeras vilket är svårt med andra metoder. Hur joner leds genom glaser, polymerer eller keramer kan också med fördel studeras med neutroner. Stress i metalliska material kan studeras utan materialet förstörs. Även problem inom livsvetenskaper kan studeras. För att Sverige ska kunna ha en beredskap att kunna ta till vara möjligheterna med ESS på bästa sett skapas denna forskarskola för i första steget 25 doktorander. Det är sex svenska universitet som samarbetar - Uppsala universitet (koordinator), Chalmers, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet och Stockholms universitet. Doktoranderna finns i forskningsfälten: grundläggande kemi och fysik, funktionella material, ingenjörsvetenskap och livsvetenskaper och processer. Inom varje område kommer de olika projekten också innehålla komponenter av instrumentutveckling. Doktoranderna ska utbildas med kurser, sommarskolor och i nationellt och internationellt nätverkande. De ska själva driva ett nätverk för att stimulera tvärvetenskap och internationella kontakter. De kommer att bedriva forskning vid flera olika internationella neutronanläggningar. Kurser, sommarskolor och workshops kommer att vara öppna för fler än de 25 doktoranderna för att stimulera den nationella neutronspridningsmiljön. Kurspaketet kommer att samordnas med det nordiska nätverk som startar samtidigt. Forskarskolan har en internationell styrelse med fem deltagare varav en är från svensk industri. Forskarskolan leds av Prof. Kristina Edström (UU) tillsammans med en ledningsgrupp som består av medsökande från de deltagande universiteten plus en person från ESS samt studierektorn. Studierektor är Dr. Martin Månsson (KTH). Vid varje av de sex universiteten finns det lokala koordinatorer som ska stimulera fler forskare att använda neutroner. Styrelsen träffas minst två gånger per år. Ledningsgruppen träffas oftare och studierektorn träffar de lokala koordinatorerna minst en gång i månaden. Tanken är att forskarskolan ska skapa en miljö och ge Sverige en stark möjlighet att ta vara på möjligheterna med ESS.