Go to content
SV På svenska

WNT16 – a Novel Regulator of Cortical Bone and Fracture Risk

Reference number
FFL15-0188
Start and end dates
170101-221231
Amount granted
12 000 000 SEK
Administrative organization
Göteborg University
Research area
Life Sciences

Summary

Sweden and Norway have the highest incidence of bone fractures in the world. Currently available osteoporosis drugs are effective in reducing vertebral fracture risk (mainly dependent on trabecular bone mass) while they are less effective in reducing non-vertebral fracture risk (mainly dependent on cortical bone mass). Since most osteoporotic fractures actually occur at non-vertebral bone sites, new insights into the regulation of the cortical bone could be of great clinical and therapeutic importance. Our human genetic studies demonstrate that the WNT16 locus is unique in being associated with cortical but not trabecular bone mass and to have a major impact on non-vertebral fracture risk. Furthermore, our recent mechanistic study, published in Nature Medicine, indicate that WNT16 is a unique, powerful osteoblast-derived regulator of cortical bone mass, which inhibits osteoclastogenesis. I hypothesize that novel osteoporosis treatments that target WNT16 might be useful to reduce fracture risk at cortical/non-vertebral bone sites. The overall aim of this research proposal is therefore to characterize the mechanisms by which WNT16 regulates cortical bone homeostasis and thereby non-vertebral fracture risk. These studies will increase the knowledge of the regulation of cortical bone homeostasis and might open novel avenues for specific prevention or treatment non-vertebral fractures, which is a significant unmet medical need.

Popular science description

Sverige och Norge är de länder i världen där risken att drabbas av osteoporos-relaterade frakturer är högst. Nuvarande läkemedel minskar effektivt risken för trabekulär-beroende vertebrala frakturer medan de är betydligt sämre på att reducera den kortikal-beroende, icke-vertebrala frakturrisken. Då flertalet av de osteoporosrelaterade frakturerna faktiskt förekommer i områden där skelettet i huvudsak består av kortikalt ben, är det av stor klinisk relevans att förstå hur detta viktiga kortikala ben regleras. Vi har nyligen publicerat humangenetiska studier som visat att ett område i arvsmassan där genen WNT16 finns är kopplat till den kortikala, men inte till den trabekulära benmassan. Vidare har vi nyligen också publicerat en artikel i Nature Medicine där vi visar att WNT16 produceras av osteoblaster och är en kraftful parakrin regulator av osteoklastogenesen. Min hypotes är därför att osteoporosläkemedel baserade på verkningsmekanismen för WNT16 bör vara användbara för att minska den kortikalberoende icke-vertebrala frakturrisken. Det övergripande syftet med detta forskningsprogram är följaktligen att karaktärisera mekanismerna för hur WNT16 reglerar det kortikala benet. Resultaten från detta forskningsprogram kommer att öka kunskapen kring hur det kortikala benet regleras och förhoppningen är att detta bidrar till nya möjligheter för prevention och behandling av icke-vertebrala frakturer, vilket är ett mycket stort medicinskt behov.