Hoppa till innehåll
EN In english

Utveckling av processer och material i additiv tillverkning

Diarienummer
GMT14-0048
Start- och slutdatum
160101-211231
Beviljat belopp
32 500 000 kr
Förvaltande organisation
Uppsala University
Forskningsområde
Materialvetenskap och materialteknologier

Summary

Additiv tillverkning eller 3D-printning har potentialen att fullständigt revolutionera villkoren för tillverkningsindustrin. För att utnyttja teknikens fördelar krävs dock en bättre grundläggande kunskap om de materialvetenskapliga processer som påverkar AM-tillverkade komponenters mikrostruktur och egenskaper med särskild inriktning mot högpresterande metaller. I detta projekt kommer vi att utveckla experimentella och beräkningsvetenskapliga metoder för att studera samband mellan process, mikrostruktur och egenskaper. Vi avser att tillämpa våra resultat på två modellsystem: Ni-baserade legeringar och amorfa metaller. Inom projektet kommer vi att: •"Utvecklat generiska metoder för att modellera AM processer •"Utveckla metoder att snabbt screena mikrostrukturer och egenskaper hos AM-tillverkade komponenter för att möjliggöra förkortad ledtid från forskning till produktion, •"Utvärdera mikrostruktur och egenskaper hos våra modellsystem med en jämförelse mellan olika AM-tekniker, •"Visa på den generella användningen av våra metoder genom att med AM tillverka två demonstratorer med industriell relevans. Projektet är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskargrupper vid Uppsala Universitet, Luleå Tekniska Universitet och Malmö Högskola. I projektet är också flera svenska företag involverade antingen direkt som projektdeltagare eller som medlemmar i en referensgrupp. Inom projektet kommer det att läggas stor vikt vid kunskapsöverföring till svensk industri.

Populärvetenskaplig beskrivning

Vad gäller andra anslag så har de sökande stora medel i större projekt där man ingå som medsökande och medelsmottagre. För att ge en rättvis bild av de sökandes finansiering har vi angivit som grant holder medsökande i denna SSF-ansökan. Själva huvudsökande, (som ibland kan vara rektor för ett universitet) har satts i parantes. Huvudsökande har avsett beräknar 20% aktivitet men har avsatt lägre finansieringsbelopp. Återstoden medfinansieras från fakultetsmedel. Samma sak gäller för de andra WP-ansvariga. När ansökan skulle skickas in upptäckte jag att man också ville veta sökt belopp. Dessa uppgifter är flertalet fall mycket svårframtagna. Speciellt där flera sökande delar på ett tillldelat anslag. Det som erhålles blir ju en förhandling som inte med nödvändighet motsvarar den angivna budgetplanen. Efter godkännande av forskningssekreterare Mattias Lundberg, SSF anger vi därför sökt och tilldelat belopp med samma belopp. Observera att detta också stämmer i många fall.