Hoppa till innehåll
EN In english

Forskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ungefär 700 miljoner kronor om året. 

Stiftelsen finansierar svensk forskning via rambidrag, mångvetenskapliga forskningscentra (MRC), individuella bidrag, forskarskolor och bidrag för ökad rörlighet.

Rambidrag är bidrag i storleksordningen 25-30 miljoner fördelat om fem år. Utlysningarna har olika inriktning från gång till annan, och vi eftersträvar en bra mix över våra prioriterade områden naturvetenskap, teknik och medicin. Den totala avsättningen för ett rambidrag varierar mellan 100-300 miljoner och räcker då till att finansiera ungefär 4-10 stora forskningsprojekt.

SSF har tre program för rörlighet, Industridoktorand, Forskningsinstitutsdoktorand och Strategisk Mobilitet. Alla tre utlyses varje år, och vi satsar sammanlagt drygt 60 miljoner kronor årligen på dessa program. Vi gör också engångssatsningar, till exempel SSF Sabbatical. 

För unga framgångsrika forskare finns programmet Framtidens Forskningsledare (FFL). Var och en i FFL får 15 miljoner kronor, för att etablera en självständig och nyskapande forskargrupp. FFL utlyses vart tredje år.

SSF har även bilaterala centerprogram SSF:s internationella samverkansprogram med Ostasien (Japan, Sydkorea, Taiwan) och Israel. Dessa länder kännetecknas av hög
internationell rankning inom forskning och innovation samt har marknadspotential. Utlysningar sker i samarbete med respektive land vid utvalda tidpunkter.

Från 2021 erbjuder SSF riktade stöd i syfte att väsentligt öka det svenska deltagandet i EU:s forskningsprogram Horisont Europa (HEU). Målet är att verka som en hävstång för ökade HEU-medel till svensk forskning genom att stödja forskare i sökprocessen. Medel erbjuds därför för att kunna avsätta tid, utföra resor och köpa konsulttjänster för att söka HEUbidrag inom Pelare 1 och 2. Målgruppen är mycket välmeriterade svenska forskare som söker för Sverige strategiskt relevanta HEUprojekt.

Det krävs nya tekniker och ständigt mera avancerade instrument för att föra forskningsfronten framåt. Trots detta är incitamenten i akademin för sådant utvecklingsarbete ofta
låga. SSF ser det därför som angeläget och strategiskt att stödja karriären för initiativrika individer på detta område i programmet Instrument-, teknik- och metodutveckling. Programmet omfattar verksamma vid en högskola eller institut som konstruerar ett vetenskapligt instrument, skapar en teknik eller utvecklar en ny metod. Målgruppen är forskningsingenjörer som önskar bedriva ett fokuserat utvecklings- eller verifikationsarbete. I andra hand kan även fakultetsanställda komma ifråga, då inom karriäråldern upp till tio år efter disputation, men då krävs det att dessa har instrument-, teknik- och metodutveckling som sin huvudsakliga verksamhet med eget praktiskt arbete framför att handleda andra med

För närvarande finansierar SSF också en forskarskola; Forskarskola Neutronspridning.  Under fem, sex år går vi in med 120 miljoner kronor. Forskarskolan förväntas utbilda och examinera ungefär 20 doktorander inom neutronspridning. Ytterligare 100 miljoner är avsatta för en förlängning. Satsningen ska ses mot bakgrund av att ESS, The European Spallation Source, byggs i Sverige.

 

Strategi 2021-2026:

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) är en oberoende och självständig finansiär av forskning inom teknik, medicin och naturvetenskap med ändamål att stärka Sveriges framtida konkurrenskraft. Den huvudsakliga förändringen mot tidigare perioder av SSF:s verksamhet är att mångvetenskapliga forskningscentra (MRC) introduceras och att tvärvetenskapliga rambidrag pausas. Det innebär ett bevarat antal forskningsområden men med färre och större projekt inom dessa.