Hoppa till innehåll
EN In english

Offentlighet och sekretess

SSF omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta innebär att SSF följer samma regler som svenska statliga myndigheter när det gäller hantering och utlämning av offentliga handlingar samt de förutsättningar som gäller för att sekretessbelägga vissa uppgifter.

Det kan t ex gälla uppgifter om privata företags affärs- och driftsförhållanden, affärshemligheter, tekniska innovationer, uppfinningar, forskningsresultat, personuppgifter och andra uppgifter som inte är avsedda att komma till allmän kännedom. Begäran om utlämnande av handlingar lämnas till SSF:s registrator, registrator@strategiska.se. Prövning vid begäran om utlämning av offentlig handling görs av SSF.

Personer som för SSF:s räkning handlägger ärenden eller personer som anlitas av SSF, såsom arbetsgruppsledamöter och externt sakkunniga, äger inte rätt att använda eller sprida information rörande ärendet utanför uppdraget, bortsett från att lagenlig s.k. meddelarfrihet kan föreligga i vissa situationer. Ingen information gällande berört ärende, vad gäller dokumentation, överläggningar eller bedömningar (egna eller andras) får lämnas ut till utomstående part varmed avses alla personer utanför den aktuella arbetsgruppen. Detta gäller även efter avslutad beredningsprocess. Alla förfrågningar gällande sådan information ska hänföras till SSF, via SSF:s registrator.

Sekretesspolicy

Sekretessåtagande