Hoppa till innehåll
EN In english

Kapitalförvaltning

Stiftelsens styrelse ansvarar för att stiftelsens förmögenhet förvaltas på ett betryggande sätt, så att riskerna begränsas och möjligheterna till god avkastning tillvaratas.

När stiftelsen bildades 1994 beslutade regeringen om en medelstilldelning på 6 miljarder kr. Knappt 18 miljarder kronor är utdelade sedan dess och i slutet av 2023 hade stiftelsen ett kapital på knappt 12 miljarder kronor. Det ursprungligen överlämnade kapitalet och dess avkastning i form av direktavkastning och värdetillväxt är den enda källan för täckande av stiftelsens utbetalningar.

Investeringsfilosofi

Målsättningen är att tillgångarna över en femårscykel minst ska ge en sammanlagd real avkastning på i genomsnitt 3,5-4,5 procent per år. Stiftelsens kapital skall placeras på ett sådant sätt att bästa möjliga avkastning uppnås under rimligt risktagande.

Allokeringen mellan tillgångsslag och regioner görs inom de ramar som styrelsen fastställer. Stiftelsens kapital är investerat i svenska räntebärande placeringar, svenska och utländska aktier, fastigheter samt alternativa investeringar.

Styrelsen har delegerat frågor rörande den direkta styrningen av förvaltningen till en kapitalförvaltningskommitté bestående av ledamöter utsedda av styrelsen. Stiftelsen har en anställd portföljförvaltare, som löpande arbetar med kapitalförvaltningsärenden samt en ekonomichef som hjälper kommittén i dess arbete.

Etik och miljö

I kapitalförvaltningen tillämpas etiska och miljömässiga riktlinjer som fastlagts av styrelsen. Dessa innebär bland annat en regelbunden, systematisk genomlysning av Stiftelsens portfölj av direkta eller indirekta placeringar i aktier, räntebärande värdepapper samt alternativa investeringar utifrån internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption. En konsult granskar stiftelsens innehav och ger rekommendationer om företag som bör uteslutas ur stiftelsens aktieportföljer.

Hämta placeringspolicyn här!