Hoppa till innehåll
EN In english

Stadgar

Fastställda av regeringen  1993-12-02,

paragraf 4 – 6 och 8 reviderade   1997-01-07,

paragraf 4 – 6 och 14 reviderade   2010-05-12,

paragraf 20 reviderad 2015-12-18

 

 

Ändamål

§1. Stiftelsen, vars benämning ska vara Stiftelsen för strategisk forskning, har till ändamål att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning. Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft.

 

Förmögenhet 

§2. Stiftelsens förmögenhet utgörs av de medel, som genom regeringens beslut den 2 december 1993 överförts till stiftelsen samt de medel som härefter kan komma att överlämnas till densamma som ytterligare stiftelsekapital.

 

Verksamhet

§3. Stiftelsens verksamhet ska byggas upp successivt på grundval av stiftelsens

egna, självständiga bedömningar och få den särskilda karaktär som enligt vad som sägs nedan ska utmärka verksamheten. Forskningsinsatserna kan avse såväl ren grundforskning som tillämpad forskning samt, inte minst, områden däremellan.

Utmärkande för stiftelsens verksamhet ska vara:

 • koncentration av insatser så att forsknings­centra eller forskningsområden med inter­nationell slagkraft kan etableras
 • projekt och program som innebär gräns­överskridanden mellan discipliner
 • etablering av nätverk eller fastare samverkansformer nationellt och internationellt, bl a genom etablerandet av ett internationellt forskarutbytes­program
 • befordrande av forskarutbildning och forskarrekrytering
 • forskningscentra eller forskningsområden i nära anslutning till universitet och högskolor
 • samverkan mellan universitet och högskolor å ena sidan och näringslivet å den andra när forskning inom områden som är särskilt intressanta för näringslivet kommer i fråga
 • forskarrörlighet internationellt och mellan universitet/högskolor, institut och företag.

 

Stiftelsens verksamhet får på sikt medföra att stiftelsens förmögenhet förbrukas.

 

Styrelse

§4. Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse med tio ledamöter. Två leda­möter utses av regeringen. Minst en av

de ledamöter som regeringen utser ska ha relevant ekonomisk kompetens för styrelsearbetet. Övriga ledamöter utses av styrelsen enligt följande.

 1. Två ledamöter utses efter förslag av myndighetscheferna vid Vetenskapsrådet (VR), Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) samt Verket för innovationssystem (Vinnova),
 1. två ledamöter utses efter förslag av universitet och högskolor,
 1. tre ledamöter utses efter förslag av Kungl. Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien, och
 1. en ledamot utses av styrelsen. Inför det att förslag till styrelseledamöter lämnas ska de förslagsställare som anges i 1­-3 samråda med varandra i syfte att uppnå en allsidig sammansättning i styrelsen när det gäller kompetens och kön.

 

Mandatperioden för styrelsens ledamöter uppgår till tre år med möjlighet till förlängning en mandatperiod. Avgår en styrelseledamot under mandatperioden utses en ny ledamot för återstående delen av mandatperioden.

En sådan ny ledamot föreslås och utses på samma sätt som den ledamot som han eller hon efterträder har utsetts.

 

Ledamöter som utses av regeringen entledigas av regeringen. Övriga ledamöter entledigas av styrelsen.

§5. Styrelsen utser ordförande och vice ordförande inom sig.

§6. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär det. När styrelsen fattar beslut enligt §4 andra stycket om att utse styrelse­ledamöter för en kommande mandatperiod, ska dock styrelsen samtidigt besluta om att sammankalla den nyvalda styrelsen till ett första sammanträde. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande, bland dem ordföranden eller, vid förfall för honom eller henne, vice ordföranden. Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll.

 

Beslutsregler

§7. Beslut fattas med enkel majoritet, utom i fall som anges i § 8. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§8. För beslut som gäller ansökan om permutation av stiftelseförordnandet eller genomförande av ändring i enlighet med ett permutationsbeslut krävs att minst tre fjärdedelar av samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.

 

Förmögenhetsförvaltning m m

§9. Styrelsen ansvarar för att stiftelsens förmögenhet förvaltas på betryggande sätt så att riskerna begränsas och möjligheterna till god avkastning tillvaratas.

§10. Stiftelsen får hos kreditinrättning ta upp lån för att tillgodose tillfälligt behov av likviditet.

 

Behörighet att företräda  stiftelsen

§11. Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller den eller de personer som styrelsen utser.

 

Redovisning och revision

§12. Stiftelsen ska föra räkenskaper i enl­ighet med bokföringslagens bestämmelser. Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsen ska fastställa budget för det följande räkenskapsåret.

§13. Stiftelsen ska för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning på grundval av årsbokslutet. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning och balansräkning samt en förvaltningsberättelse, som förutom sed­vanliga uppgifter ska innehålla uppgifter om hur stiftelsens ändamål tillgodosetts under räkenskapsåret.

§14. Stiftelsens räkenskaper och årsredo­visning samt styrelsens förvaltning ska gran­skas av två revisorer, varav minst en ska vara auktoriserad. För revisorerna ska det finnas personliga suppleanter.

Av 4 kap. 1 § fjärde stycket stiftelselagen (1994:1220) jämförd med 2 § 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verk­samhet m m framgår att Riksrevisionen får förordna en eller flera revisorer att delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer.

§15. Stiftelsen ska tillställa revisorerna årsredovisning för granskning senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

§16. Om de i § 14 första stycket föreskrivna revisorerna så begär ska styrelsen samman­kallas.

§17. Stiftelsen ska efter det att revision slutförts överlämna kopia av årsredovisning och revisionsberättelse till Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

 

Utvärdering m m

§18. Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien ska ha rätt att granska stiftelsens verksamhet.

§19. Stiftelsen ska tillse att den forskning som stiftelsen stödjer utvärderas regelbundet.

Stiftelsen ska vidare årligen publicera och ge vid spridning åt en lättillgänglig redogörelse över verksamheten.

 

Tillsyn

§20. Stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.

Föreskriften i § 20 har upphävts efter beslut av styrelsen 2015­06­10 och tillstånd av tillsynsmyndigheten 2015­11­16.