Hoppa till innehåll
EN In english

Remissvar

Remissvar från Stiftelsen för Strategisk Forskning.

2024 Remissvar på ny myndighet för finansiering av forskning (SOU 202359) och statlig forskningsfinanisiering underlagsrapporter (SOU202319)

2023 Synpunkter inför energiforskningspropositionen

2023 Synpunkter på regeringens forsknings- och innovationspolitik

2022 Remissvar på Utkast till förordning om halvledarakten N2022/00693

2022 Remissvar till utredningen En ny rymdlag SOU 2021:91

2022 Remissvar till DS2021:31 En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling

2021 Remissvar SOU 2021:65 ”Stärkt fokus på framtidens Forskningsinfrastruktur” – Ändamålsenlig styrning?

2021 SSF:s syn på Forskningsproppen 2020

2020 Remissvar till slutbetänkande SOU 2020:59 Innovation som drivkraft – från forskning till nytta

2020 Remissvar till promemorian U2020/03053/UH Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätens roll för det livslånga lärandet

2019 Synpunkter på regeringens forskningspolitik U2019/02263/UH

2019 STRUT-utredningen, SOU 2019:6

2019 Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser, SOU 2018:36

2018 Ökade attrakationskraft för kunskapsnationen Sverige, SOU 2018:78

2018, Yttrande avseende Rapport UKÄ 2018:2 ”Kavalitetssäkring av forskning”

2018, En stategisk agenda för internationalisering, SOU 2018:3

2017,  Yttrande från SSF gällande utredningen ”Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning. SOU 2017:10”

2017, Remissvar från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) ”Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle”

2017, Remissvar från Stiftelsen för Strategisk Forskning gällande rapporten: ”Research quality in Sweden – FOKUS”, U2014/07505/F

2017, Remissvar från Stiftelsen för Strategisk Forskning gällande betänkande SOU 2016:72, Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet

2016 Yttrande, Remiss av redovisning av regeringsuppdrag av Vetenskapsrådet att justera modellen för indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar som underlag till resursfördelning

2016 Yttrande, remiss av betänkandet Trygghet och attraktivitet – forskarkarriär för framiden

2016 Yttrande, Energimyndighetens underlag till strategi för forskning och innovation på energiområdet 2017-20120, Helhetssyn är Nyckeln

2015 Yttrande, Synpunkter och information från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) inför regeringens forskningspolitiska proposition 2016

2015 Yttrande, Unik kunskap genom registerforskning

2015 Yttrande, Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

2014 Yttrande, Vetenskapsrådets förslag till riktlinjer för Öppen tillgång.

2014 Yttrande, Starka tillsammans – Utredningen om nationell samordning av kliniska studier.

2014 Yttrande, Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial.

2013: Remissvar på departementspromemoria 2013:49. Högskolestiftelser- en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet.

2010: Remissvar på promemorian: Utseende av styrelseledamöter i forskningsstiftelser som bildats med löntagarfondsmedel. Hämta promemorian från Regeringens webbplats.