Hoppa till innehåll
EN In english

Genomisk karta över könsspecifik variation i livslängd

Diarienummer
ICA08-0005
Start- och slutdatum
090910-131231
Beviljat belopp
3 000 000 kr
Förvaltande organisation
Uppsala University
Forskningsområde
Livsvetenskaperna

Summary

Så gott som alla sjukdomar har en könsspecifik komponent, i form av sannolikhet av uppträdande, ålder vid insjuknande och/eller hur alvarlig sjukdomsutvecklingen är. Att förstå orsaken till dessa skillnader kan bidra med viktig information till hur sjukdomar kan undvikas eller botas. Skillnader mellan könen tros generellt orsakas av att det naturliga urvalet gynnar olika egenskaper hos hanar och honor, i relation till respektive köns reproduktiva roll. Evolution av könsspecifika egenskaper är dock begränsad och kan endast påverka könsspecifikt uttryck av gener, då hanar och honor har samma genuppsättning. Genetiskt betingade sjukdomar med könsspecifikt uttryck borde därför härstamma från gener som nyttjas olika av hanar och honor. Enkla genetiska modeller visar att gener och egenskaper som är utsatta för könsspecifik selektion borde uppvisa en högre grad av genetisk variation, vilket gör dem extra intressanta från ett sjukdomsperspektiv. Detta forskningsprogram kommer att använda sig av modellorganismen Drosophila melanogaster, för att studera genomiska mönster av könsspecifik variation i livslängd och åldrande, vilka kan ses som egenskaper som summerar över alla sjukdomar. Genom att kombinera genetiska och molekylära metoder ämnar detta projekt att skapa en storskalig genomisk karta över könsspecifik sjukdoms variation samt utveckla ett protokoll för att identifiera kandidatgener med könsspecifika sjukdomseffekter, som senare ska kunna appliceras på människa.

Populärvetenskaplig beskrivning

Nya forskningsrön indikerar att det finns tydliga skillnader mellan hur män och kvinnor utvecklar många genetiska sjukdomar. Ökad förståelse för vad som ligger bakom detta kan bidra med information till hur sjukdomar kan undvikas och hur de bättre kan behandlas. Det övergripande målet med det här forskningsprogrammet är utveckla en metod för att identifiera gener som bidrar till könsspecifika skillnader i sjukdomsmönster. Metodutvecklingen kommer att bedrivas på bananflugan, men förhoppning är att resultaten även ska kunna appliceras på människa. Ett annat mål är att mäta hur stor den könsspecifika variationen är och hur den är fördelad över arvsmassan, då mycket tyder på att könskromosomerna spelar en betydande roll. Sammantaget kommer forskningen att ge oss en bättre bild av hur könen skiljer sig åt med avseende på sjukdom, och därför bidra till att utvärdera hur viktig den aspekten är att inkorporera i framtida forskning på sjukdomar.