Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Gör undervisningen mer spännande


Du som är lärare – hämta inspiration till din undervisning och gör den mer spännande. Möt några av Sveriges främsta forskare, som berättar om det som händer inom forskningen och visar på intressanta exempel.

Vi vänder oss till lärare i gymnasieskolan och grundskolan.

De inspirationsdagar som Kungl. Vetenskapsakademien, Skolverket och Stiftelsen för Strategisk Forskning gemensamt anordnade 2011 fick ett mycket positivt mottagande och de utvärderingar som genomfördes bland deltagarna visar att det finns ett stort behov av denna form av stimulans.

Vi hoppas kunna bidra till en höjning av den allmänna kunskapsnivån och inspirera till ett ökat intresse för matematik och naturvetenskap. I tillägg till det ämnesrelaterade innehållet kommer Skolverket i en särskild föreläsning också att belysa undervisningsfrågor.

Vi erbjuder kostnadsfritt deltagande i våra inspirationsdagar.

Anmäl dig här.

Vårens program:
Energi – användning, effektivisering och miljöpåverkan – Falun – 21 mars

Världens energisystem baseras idag till 80 % på fossila bränslen, med därav följande utsläpp av koldioxid. Det är bråttom att ta itu med de globala problem som energiomvandlingen förorsakar – däribland klimatförändringen. Vi står inför enorma utmaningar när det gäller att ställa om energisystemen. Under denna inspirationsdag ges en beskrivning av såväl den globala som den svenska energisituationen liksom av konsekvenserna för Jordens klimat och möjliga åtgärder för att komma till rätta med problemen.

Frontlinjer inom medicinsk forskning – Gävle – 27 mars

Sjukvården får tillgång till alltmer molekylär information, vilket skapar förutsättningar för bland annat säkrare diagnoser. De senaste åren har också inneburit en revolution när det gäller förståelsen av cancer och dess uppkomstmekanismer. Ett annat forskningsområde, där intensiv verksamhet pågår, gäller utveckling av metoder för att få så kallade stamceller att mogna till celler som skulle kunna användas i terapi för till exempel Parkinsons sjukdom. Ännu ett område som belyses under denna inspirationsdag är vällevnadssjukdomar bland annat till följd av övervikt.

Big Bang i universum och partikelkollisioner i acceleratorer – Halmstad – 18 april

Nya tekniker och satelliter har förvandlat spekulativ kosmologi till en precis vetenskap om ett universum med accelererande expansion och ett innehåll av mörk materia och mörk energi. Vi är mitt inne i en spännande utveckling, där förståelsen av universum hänger nära samman med förståelsen av dess minsta beståndsdelar, elementarpartiklarna. Partikelfysikens forskningsfront vid CERN ökar därigenom vår kunskap inte bara om elementära partiklar och krafter, utan även om universums utveckling. Om detta handlar denna inspirationsdag.

Jordens resurser – Göteborg – 26 april

Nästan en miljard människor går dagligen till sängs hungriga. Enligt FAO måste produktionen av mat fördubblas fram till 2050 och utmaningen är att producera mer livsmedelsråvaror på i princip nuvarande arealer. En speciellt utmanande fråga är den begränsade tillgången till vatten, något som har tydliga men ofta komplexa kopplingar till såväl tillgång till mat som till energi. Tillgång till energi och moderna energibärare är också något som tas upp på denna inspirationsdag. Fortfarande saknar 1,4 miljarder människor tillgång till elektricitet. Ännu en viktig resurs i det moderna samhället är tillgången till metaller och mineral.

Livets ursprung och evolution – Stockholm – 3 maj

Under denna inspirationsdag belyses livets utveckling på jorden, främst ur ett genetiskt perspektiv. Bland annat ges en exposé över processen, från de allra första livsformerna till uppkomsten av arternas mångfald, med speciell belysning av människans ursprung och utveckling. Betydelsen av en vetenskapligt underbyggd rågång mot kreationism och så kallad ”intelligent design” markeras i en särskild föreläsning.

Jordens klimat – ett komplext system – Eskilstuna – 8 maj

Jordens klimat förändras ständigt och förändringarna är resultat av en mängd olika processer. Vilka belägg finns det för att en systematisk uppvärmning är på gång, och hur kan framtidens klimat komma att utveckla sig? Under denna inspirationsdag beskrivs dynamiken i det naturliga klimatsystemet genom exempel på hur Jordens klimat tidigare har genomgått stora förändringar och de olika processerna bakom dessa. Möjligheten att skilja naturliga klimatförändringar från mänskliga effekter kommer att diskuteras, liksom hur människans aktiviteter påverkar olika delar av klimatsystemet.

Beräkningar – olika sätt att hantera vår komplexa omvärld – Borås – 10 maj

Beräkningar har alltid varit en del av matematiken – gångna tiders matematiker ägnade sig mycket åt handräkningar. Samtidigt som en hel del matematik högre upp i skolan inte innehåller så mycket beräkningar, har beräkningar blivit av allt större samhällsintresse. Vi omges av datorer och avancerade beräkningar är grunden för allt från väderprognoser och planering av flygplansrutter till filmindustrin. Under denna inspirationsdag belyses olika aspekter av beräkningar som till exempel numerisk lösning av differentialekvationer och hur rätt använd slump kan rädda oss från att behöva utföra beräkningar.

Nya material – Trollhättan – 22 maj

Material spelar en avgörande roll för samhällets utveckling, och historiska epoker har benämnts efter de material som vi lärt oss att tillverka och använda. Möjligheterna att göra mycket tunna kiselskikt och dopa dessa har till exempel skapat förutsättningarna för den snabba utvecklingen av hela kommunikationssamhället, och de syntetiska plasternas intåg på marknaden i början av 1900-talet är en av de viktigaste orsakerna till de enorma framsteg som gjorts på det biomedicinska området. Under denna inspirationsdag beskrivs bland annat också hur nanostrukturerade material för solceller fungerar. Ett annat spännande exempel är spindelväv, som är både starkare och lättare än något känt syntetiskt material.

Livets molekyler och mekanismer – Stockholm – 31 maj

Kunskaperna om biomembraners och membranproteiners molekylära egenskaper har ökat kraftigt under de senaste åren. Nya tredimensionella strukturer av membranproteiner tas fram i en ökande takt och vi får nya insikter om funktionerna och om samspelet mellan membran och protein. Under denna inspirationsdag beskrivs också exempel på en molekylär maskin som fungerar som en motor. Andra spännande exempel är sambandet mellan proteiners felveckning och till exempel Alzheimers sjukdom liksom sockermolekylernas funktionella betydelse när det gäller att förmedla direkt kontakt mellan celler.