Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Hög innovationsgrad i projekt om produktionsprocesser

Kuggfräsning, lågfriktionsbeläggning i dieselmotorer, ekologisk produktpåverkansberäkning och återvinning av elektronik. Detta och mycket mer visade sig vara resultatet av SSF: s satsning på ProViking.

ProViking är en av SSF:s satsningar på forskning inom produktionsprocesser och produktframtagning. Programmet innehåller en mängd olika forskningsprojekt med nära anknytning till industrin. De första projekten startade 2002 och nyligen hölls den avslutande Resultatdagen där många av projekten redovisades.

– SSF är tacksamma och stolta över den samlade forskningsinsats som projekten i ProViking under lång tid har gjort. Inte minst värderar vi den generiska forskningen med hög innovationsgrad kring produktionsprocesser och produktframtagning samt de fruktbärande nätverk som skapats mellan akademi och industri. Dessutom har verksamheten resulterat i framväxten av forskningsmiljöer av strategiskt värde för landet, sammanfattade Lars Hultman, vd för SSF, ProVikings Resultatdag.

Bilder från Resultatdagen. Se fler här.

ProVikingprojekt

GEORGH
(2010-2013)
Geometrioptimering av
kuggfräsningsprocessen
I projektet används en nyutvecklad
geometrimodell för att simulera och
analysera kuggfräsningsprocessen med
syfte att skapa ny kunskap att utveckla
både kugghobbar och fräsprocess.
Projektledare: Carin Andersson, Lektor,
Industriell produktion, Lunds universitet

RaUCH
(2010-2013)
Rapid Uniform Cooling and Heating
Ett nytt induktionsvärmningskoncept
kommer att generera en extremt jämn
uppvärmning som i kombination med
ett effektivt kylkoncept förbättras
energieffektiviteten för en typisk
process med 90% samtidigt som
cykeltiden reduceras radikalt.
Projektledare: Mats Andersson, Docent,
Industriell Produktion, Lunds universitet

LWA
(2008-2013)
Plastprodukter testas virtuellt
Utvecklar ett datorsimuleringsprogram
tillsammans med metoder och arbetssätt
för virtuell verifiering och produktframtagning.
Det ska både spara tid
och pengar samtidigt som hög kvalitet
på produktionen ska uppnås.
Projektledare: Rikard Söderberg, Professor
produkt- och produktionsutveckling,
Chalmers

TRIBOACT
(2010-2013)
TRIBOACT inkluderar tre sub-projekt,
Mätstrategier, Tribologiska algoritmer och
Aktueringsteknologier för tribologiska
system
Att utveckla metoder för att under drift
analysera den tribologiska kontakten
och detektera möjliga problem eller
ofördelaktiga inställningar hos
systemet samt att aktivt justera och
ställa in systemet så att optimal
prestanda och livslängd uppnås.
Projektledare: Roland Larsson, Professor
Maskinelement, Luleå tekniska universitet

IMMA
(2009-2013)
Simulering ger monteringsvänliga
produkter och produktionsmiljöer
Skapar en manikin (människomodell)
till ett intelligent simulerings- och
visualiseringsverktyg. Ett verktyg som i
en given produkt- och
produktionsmiljö automatiskt söker
efter kollisionsfria och hälsosamma
monteringsrörelser för en familj av
manikiner.
Projektledare: Lars Hansson, Docent
produktionssystem, Scania och Chalmers

AutoDisA
(2009-2013)
Återvinning av elektronik en nödvändighet
Utvecklar teknik för automatisk
demontering av kasserade LCDskärmar,
för att i högre grad återvinna
och återanvända material och
komponenter, och härmed bidra till
ökad lönsamhet för återvinningsföretagen,
mer effektivt resursutnyttjande,
samt minskad miljöbelastning.
Projektledare: Johan Felix, Projektledare,
Chalmers Industriteknik

HiPO
(2009-2013)
Att skapa framtidens verkstadssimuleringar
Höghastighetssimulering för produktutveckling
och drift. Skapar framtidens
systemsimuleringar av produkter för
att spara tid, pengar och ge bättre
produkter – både dess egenskaper och
kvalitet.
Projektledare: Petter Krus, Professor
Maskinkonstruktion, Linköpings universitet

ProFlexA
(2009-2013)
Robotar rensar gjutgods
Utvecklar teknik och metoder för
robotiserad automation för svenska
gjuterier så att de kan sänka
produktionskostnaderna, höja
effektiviteten och lönsamheten samt
förbättra arbetsmiljön.
Projektledare: Mats Björkman, Professor
Monteringsteknik, Linköpings universitet

ShortCut
(2009-2012)
Skärande bearbetning av avancerade
material
Hittar rätt metoder för bearbetning av
nya avancerade material till en så låg
kostnad och hög kvalitet som möjligt.
Dessa material ska kunna användas i
bruksprodukter – allt från fordon till
hushållsmaskiner.
Projektledare: Jan-Eric Ståhl, Professor
Maskinteknologi, Lunds universitet

Wonaco
(2010-2012)
Lågfriktionsbeläggning i tunga
dieselmotorer
Huvudsyftet är att använda resultaten
från ProEnviroprojektet Wonaco och ta
Applied Nano Surfaces revolutionerande
teknik mot fullskalig
produktion hos Volvo Powertrain och
Scania.
Projektledare: Mattias Karls, VD för Applied

Nano Surfaces
ChEPro
(2008-2012)
Nanoteknik effektiviserar produktionen
Tar fram metoder för att effektivisera
produktionen av elektronikkomponenter,
med hjälp av bland
annat nanoteknik. Detta ska skapa
konkurrenskraftig elektronikproduktion
i högkostnadsländerna.
Projektledare: Johan Liu, Professor
Chalmers

EcoProIT
(2010-2013)
Ekologisk och Ekonomisk
produktpåverkansberäkning
EcoProIT har som huvudmål att
möjliggöra mätning och utvärdering av
miljöpåverkan under en produkts
livscykel.
Projektledare: Björn Johansson, Assistant
Professor, Chalmers

DAMIA
(2008-2012)
Plast och järnpulver i nya motorer
Förenklar tillverkningen av elektriska
motorer och gör dem både billigare och
effektivare. Metoden är en ny tillverkningsteknik
och nytt material.
Projektledare: Mats Alaküla, Professor
Industriell Elektroteknik, Lunds universitet

SLSS
(2010-2013)
SuperLight Steel Structures
Att reducera konstruktioners vikt är
viktigt eftersom det leder till
konstruktioner med minskad
miljöbelastning!
Projektledare: Larsgunnar Nilsson,
Professor, Linköpings universitet

THINK
(2008-2011)
Modeller för funktionella produkter
Skapar förståelse för hur man sätter
ihop innovationsteam som har förmågan
att arbeta med behovsidentifiering
och lösningar till
”produkt/tjänstelösningar”, så kallade
funktionella produkter.
Projektledare: Tobias Larsson, Professor,
Blekinge Tekniska Högskola

ProAct
(2009-2012)
Mindre slitage med bättre
beräkningsmetoder
ProAct hittar bättre beräkningsmetoder
och simuleringsmodeller för
att minska friktion och slitage hos
mekaniska komponenter. Detta ska
också sänka energiförbrukningen och
öka livslängden.
Projektledare: Erik Höglund, Professor
Maskinelement, Luleå tekniska universitet

InMaint
(2009-2012)
Sänkta kostnader för underhåll
Vill minska underhållskostnaderna
genom bättre beräkningsmetoder,
beslutsmodeller och produktionsprocesser.
Syftar dessutom till att öka
komponenternas driftsäkerhet och
livslängd.
Projektledare: Uday Kumar, Professor Drift
och underhåll, Luleå tekniska universitet

SimuPARTs
(2009-2011)
Ökad kunskap om högpresterande plåt
Ökar kunskapen kring hur nya
material, t ex högpresterande plåt,
beter sig vid bearbetning och montering
genom virtuella verktyg och
simuleringar. De nya kunskaperna ska
leda till ökad användning av dessa
plåtmaterial.
Projektledare: Bengt-Göran Rosén,
Professor Maskinteknik, Högskolan i
Halmstad

IDIOM
(2009-2013)
Modellbaserad utveckling och optimering
Tar fram modellbaserade metoder och
verktyg för utveckling av nyckelkomponenter
som t ex bromsar och styrning
i framtidens fordon. Krav på funktionalitet,
säkerhet, miljövänlighet och
kostnad i framtidens fordon kräver
bättre metoder som spänner över
disciplingränserna mekanik, elektroteknik,
datorteknik, reglerteknik och
programvara.
Projektledare: Jan Wikander, Professor
Mekatronik, KTH

ProOpt
(2010-2012)
Optimering skapar innovationer
Utvecklar nästa generations virtuella
produktutvecklingsverktyg – där
design och analys integreras genom
matematisk optimering. och FEA.
Projektledare: Anders Klarbring, Professor
Mekanik, Linköpings universitet

EDOp
(2010-2013)
Effektiv spårbart modellbaserad dynamisk
optimering
Med hjälp av modellbaserad
produktutveckling konstrueras och
förfinas produkten innan den
produceras, vilket reducerar
kostnaden, ökar kvalitet och kortar
ledtider. I projektet hanteras
optimeringsproblem i mekanisk
industri med beräkningsmässigt tunga
målfunktioner för dynamisk optimal
styrning av motorer för mindre
bränsleförbrukning och förbättrad
styrning av generatorer vid elkraftgenerering
och system i
processindustrin.
Projektledare: Peter Fritzson, Professor
Programvaruteknik, Linköpings universitet

MaxCell
(2010-2013)
Vässade bränsleceller med rätt material
Anpassar flödesplattor, en viktig
komponent i bränsleceller, till ett nytt
ytbeläggningsmaterial – Maxfas. Detta
ska göra bränslecellerna effektivare
vilket ska leda att säkra kvaliteten i
produktionskedjan samt sänka
slutkostnaden på produkten.
Projektledare: Mattias Samuelsson,
Projektledare, Impact Coatings AB

EBM
(2010-2012)
Antibakteriella kronor och broar
tillverkade via EBM
Syftet med detta projekt är att
optimera EBM- tekniken för
komponenter baserade på legerad
titanium avseende mekanisk
hållfasthet och att minska
tillverkningskostnaderna.
Projektledare: Håkan Engqvist, Professor
Tillämpad Materialvetenskap, Uppsala
universitet