Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

KVA och IVAs granskning ger SSF mycket gott betyg

Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har utfört en ordinarie granskning av SSF, så som det stipuleras i stadgarna.

Granskningens huvudfokus är stiftelsens forskningsprogram och att ta reda på hur SSF:s program förhåller sig till ändamåls- och verksamhetsparagraferna. Vilka styrkor och svagheter finns i programmen? Hur har de bidragit till utvecklingen av forskningsmiljöer med betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft? Andra frågor har handlat om hur SSF väljer ut program. Men granskningen har också värderat de åtgärder som stiftelsen vidtog med anledning av den särskilda granskningen 2012/2013. Granskningsrapporten konstaterar i samband med detta att kansliet idag har ett utomordentligt gott arbetsklimat, och att ”många bra initiativ har tagits”.

Rapporten konstaterar att SSF har en viktig roll som finansiär av strategisk forskning som slår en bro mellan fri grundforskning och behovsstyrd forskning. Det handlar om forskning som ska kunna nyttiggöras i någon form, med en förhållandevis lång tidshorisont. Att omkring 1 400 doktorander fått sin forskarutbildning finansierad via SSF är också ett viktigt bidrag till industrin och samhällets kompetensförsörjning. Granskningskommittén uttrycker det som att SSF fyller ett finansieringsgap mellan Vetenskapsrådet och Vinnova och skriver att ”SSF tycks lyckas mycket väl med att spela denna roll på områdena materialvetenskap och materialteknologier samt informations-, kommunikations- och systemteknik. Inom områdena livsvetenskaper samt bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna förefaller man däremot ligga ganska nära Vetenskapsrådet”.

SSF:s bidragsformer får också utmärkt gott betyg. Rambidragen är uppskattade av forskarna för att de ger projektledarna stort ansvar och frihet, samtidigt som de kräver förhållandevis lite administration. Lärosätena påtalar att rambidragen stimulerar samverkan, skriver kommittén och fortsätter med att de individuella bidragen (Ingvar Carlsson Award och Framtidens Forskningsledare) ”är högkvalitativa program som ger unga forskare en flygande start”. Granskningskommittén är också mycket positiva till programmet Strategisk mobilitet som uppmuntrar rörlighet mellan akademi och näringsliv och att SSF från 2014 tagit ansvar för och utvecklar det industridoktorandprogram som tidigare sköttes av Vetenskapsrådet.

Gruppen som ansvarat för granskningen har bestått av Lars Calmfors (KVA och IVA) som ordförande, Staffan Josephson (IVA), Jan-Anders Månson (IVA), Christina Ullenius (IVA) och Suzanne Wennberg (KVA). Ylva Borgegård, utvärderingskoordinator på KVA, har varit gruppens sekreterare.

Granskningen