Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Mer pengar och ny forskningsstrategi

SSF:s nya forskningsstrategi spänner fram tills 2021. Den konkretiserar strategisk forskning och står på följande ben:

 • Krav på kvalitet i forskningen (befäst excellenskriterium) kombinerat med forskarens frihet att välja vetenskaplig metod och driva projektet
 • Påskynda forskningens genomslag och nyttiggörande (förstärkt relevanskriterium)
 • Ökat fokus på det teknikvetenskapliga med teknologier inom och mellan stiftelsens områden ICT, Life Science och Material.

–  Stiftelsen har stort förtroende i samhället, med en förväntan på fortsatta progressiva satsningar i svensk forskning i en tid då samhället förändras allt snabbare, säger SSF:s vd Lars Hultman. Stiftelsen är en brobyggare mellan akademi/forskningsresultat och näringslivet/samhällsbehov. Samtidigt står SSF oberoende.

 

En transparent process

Arbetet med stiftelsens nya forskningsstrategi har varit strukturerat och öppet. Det påbörjades med vd:s programförklaring 2013 inom styrelsens uppdrag och har genomförts med bland annat följande aktiviteter:

 • Styrelsens strategiinternat
 • Stiftelsens omvärldskontakter, med uppsökande möten till universitet och högskolor, akademierna KVA och IVA, företag, institut, riksdag och regering, Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen samt övriga finansiärer
 • Rapporter inklusive effektstudier av stiftelsens program från Technopolis, fördelningen av samhällets forskningsresurser kontra näringslivets utveckling genomförd av DamVad, Tillväxtanalys utblick av strategisk forskning i världen samt KVA/IVA:s  senaste stiftelsegranskning. 
 • Rundabordssamtal 2015 med ledande företrädare för akademi (yngre och seniora forskare samt rektorer), industri, forskningsinstitut m.fl.
 • Förslag från samhället via öppen hemsida 2015/16.

 

Programfinansiär med premiumbidrag

Stiftelsen avser fortsätta verka som programfinansiär med riktade öppna utlysningar utifrån forskningsfrontens utveckling och matchning med näringslivets möjligheter och samhällets stora utmaningar. Satsningar på unga forskare (karriärstöd ICA och FFL), mobilitet, tvärvetenskapliga ramprogram, internationellt samarbete utvecklas för att behålla sin premiumkaraktär i en föränderlig tid. Det gäller till exempel våra olika ledarskapsprogram.

 

Nya och utvecklade satsningar

Satsningar som tillkommit under de senaste åren är industri- och institutsdoktorander, industriforskningscentra och nyckelperson inom forskningsinfrastruktur samt forskarskolan i neutronspridning. En ny bidragsform som planeras är instrument- och metodutveckling. I den nya strategin listas inte längre områden för möjliga rambidrag, utan stiftelsen kommer att arbeta strategiskt med att antal sådana, inte minst för att gynna dynamiska tvärvetenskapliga forsknings- och innovationsmiljöer. Det handlar om riktad grundforskning och möjlighetsdriven forskning med långsiktigt industriellt intresse.

 

Sverige behöver mer av strategisk forskning

Den nya strategiplanen innebär en femtioprocentig höjning av beslutsramen för forskningsbidrag till 1 miljard kronor per år, vilket innebär att stiftelsens kapital kommer att förbrukas före 2030. Därför verkar stiftelsen redan nu för en återkapitalisering. Sverige behöver mer strategisk forskning utifrån hur omvärlden utvecklas.

 

Att verka strategiskt

SSF finansierar forskning inom teknik, medicin och naturvetenskap med syftet att stärka Sveriges konkurrenskraft. Forskningen skall vara excellent och relevant för att möta näringslivets och samhällets stora utmaningar.

Stiftelsen verkar strategiskt genom både val av forskningsområde och bidragsform med huvudsakligen öppna utlysningar. Exempel är ramprogram inom strategiskt viktiga forskningsområden, karriärstöd och andra riktade satsningar. Avsikten är att uppmuntra till interdisciplinära samarbeten, nyttiggörande av forskningsresultat, användning av forskningsinfrastruktur, rörlighet mellan akademi och näringsliv samt internationellt. Stiftelsen väljer projekten efter två huvudkriterier:

 • Relevans och förväntat genomslag i samhället
 • Vetenskaplig kvalitet

 

Dessutom tillämpas olika underkriterier beroende på utlysning:

 • Interdisciplinaritet
 • Internationalisering
 • Rörlighet mellan sektorer
 • Ledarskap

–  Forskningsstrategin inbjuder till samverkan mellan samhällets många aktörer för att med forskning skapa välstånd, avslutar Lars Hultman.

ssf-forskningsstrategi-2017-21

ssf-research-strategy-2017-21

Hämta pressmeddelandet här