Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF utvärderat – stärker god forskning men bör samarbeta mer med industrin

Under SSF:s 20-års jubileum den 29 oktober presenterade analysföretaget Faugert & Co. sin rapport om effekterna av SSF:s forskningsprogram och dess roll i det svenska finansieringssystemet. Resultaten visar att SSF driver på excellent forskning och internationellt ledande akademiska miljöer som stärker Sveriges konkurrenskraft. Rapporten pekar samtidigt ut vägar för hur Sverige kan bli mera innovativt och nyttiggöra offentligt bekostad forskning.

Lars Hultman, vd för SSF, noterar speciellt att stiftelsens satsningar på unga lovande forskningsledare och större forskningsprojekt haft mätbart god effekt för Sverige. Samtidigt pekar rapporten på potentialen för mer omfattande nyttiggörande och mera växelverkan mellan akademi, företag och klinik. Industrins delaktighet i formuleringen av forskningsproblem bör stärkas, menar Lars Hultman.

Faugerts rapport pekar även på stiftelsens viktiga systempåverkande roll efter 20 års verksamhet som en oberoende offentlig forskningsfinansiär. SSF har varit träffsäker med stora satsningar på ICT, materialvetenskap och livsvetenskaper, och därigenom fungerat som en viktig kraft för att förnya svensk forskning. Här finns både högklassig och grundläggande forskning, som är industrirelevant, i många fall med tvärvetenskapliga och internationella inslag. SSF har dessutom låga omkostnader för sin verksamhet; klart lägre än många andra finansiärer.

–Vi fyller alltså rollen som strategisk aktör, säger Harriet Wallberg, styrelseordförande för SSF. Behovet av strategisk forskning som kan lösa stora problem och därmed påverka samhällsutvecklingen, har ökat över tid och ses av många länder som en avgörande del i forskningsagendan.

Rapporten visar även att staten i väsentliga delar anpassat sina forskningsfinansierande myndigheter runt SSF.

– Nu går vi vidare och tillsammans med berörda aktörer tittar vi på hur SSF kan fortsätta att vara en central aktör i det svenska forsknings- och innovationssystemet även över nästa 20-årsperiod, säger Harriet Wallberg och Lars Hultman.

Länk till pressmeddelandet

Länk till rapporten