Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF:s yttrande till Konkurrensverket

Konkurrensverket har begärt in ett yttrande från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) där SSF ombeds redogöra för huruvida stiftelsen anser sig lyda under Lagen om Offentlig Upphandling, LoU, eller ej. SSF har sedan stiftelsens start 1994 gjort bedömningen att man inte omfattas av LoU. Efter Konkurrensverkets förfrågan från 20120815 har SSF:s styrelse givit i uppdrag till Ernst & Young att utreda saken och deras bedömning sammanfattas i korthet nedan.

Bedömningen är att SSF inte är en upphandlande myndighet enligt LoU eftersom SSF inte uppfyller något av de tre krav som finns för att ha den ”nära anknytning” till staten som lagen förutsätter. De tre kraven är:

1. Verksamheten ska till största delen vara finansierad av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet.

 

2. Verksamheten ska stå under kontroll av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet.

3. Fler än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande ledningsorgan ska vara utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet.

Ingen av ovanstående punkter är uppfyllda i SSF:s fall.

Under perioden januari 1997 till maj 2010 utsåg regeringen samtliga styrelseledamöter i SSF. Slutsatsen blir då att SSF under denna period uppfyllde de villkor som ställs för att utgöra en upphandlande myndighet enlig LoU (punkt 3 ovan). I maj 2010 ändrades SSF:s stadgar, efter det utser staten två av tio ledamöter i styrelsen. Efter detta uppfylls inte längre kraven för en upphandlande myndighet. Stadgarna beslutas av riksdagen.

Mer information om Lagen om offentlig upphandling LoU, finner du här