Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Svenskars syn på forskning mindre positiv

Synen på svensk forskning är mindre positiv än tidigare. Detta är en av de slutsatser som kan dras av den studie som Vetenskap & Allmänhet låtit göra i samarbete med SOM-institutet. Men förtroendet för forskning är fortsatt högt, även om det har sjunkit något sedan 2003.

Svenskars tilltro till forskningen som en samhällsförbättrande faktor har sjunkit från 53 till 45 procent sedan 2003. Tilltron är cirka 10 procentenheter högre bland högutbildade än bland lågutbildade och cirka 10 procentenheter högre bland män än bland kvinnor.

Andel som instämmer, dvs. svarar 8-10 på en skalaAndel som instämmer, dvs. svarar 8-10 på en skala: 0 = helt felaktigt till 10 = helt riktigt.

Likaså har vår tilltro till svensk forsknings internationella konkurrenskraft minskat från 53 procent 2003 till 38 procent 2009, då den senaste datainsamlingen ägde rum. En tänkbar förklaring kan vara att det idag skrivs mer om forskning, vilket innebär att gemene man vet mer och har större möjlighet att bilda sig en egen uppfattning – forskning jämställs med andra samhällssektorer och man intar ett mer kritiskt förhållningssätt. Skillnaden mellan hög- och lågutbildade är här endast tre procentenheter.

Ämnesområdet avgör

Förtroendet för forskning är starkt beroende av ämnesområde – medicin, teknik och naturvetenskap åtnjuter stort förtroende, omkring 70 procent, medan motsvarande siffra för humaniora är knappt 40 procent. Förtroendet är också genomgående påtagligt högre bland högutbildade än bland lågutbildade.

När det gäller frågan vad Sverige ska satsa på, är bilden mycket tydlig. Cancer, hjärt- och lungsjukdomar, reumatiska sjukdomar, energi, miljö, klimat och teknik ligger alla över 80 procent, medan filosofi respektive religiösa seder och bruk ligger runt 20 procent.

Internet en källa

Hur tar vi då till oss information för att kunna ha en uppfattning? Hela 20 procent uppger att de söker information om aktuell forskning på Internet minst en gång i veckan och cirka 30 procent uppger att de tittar i en populärvetenskaplig tidskrift eller en fackbok minst en gång i månaden.

SOM-undersökningen Vetenskapen i Samhället ingår i Riks-SOM 1 och genomfördes i form av enkäter till ett riksrepresentativt urval av 3 000 personer. Svarsfrekvensen var 53 procent vilket svarar mot 1 582 personer.

Mer information om Vetenskapen i Samhället

Mer information om Riks-SOM