Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Upphandling av revision

Stiftelsen för Strategisk Forskning bjuder intresserade och kvalificerade revisionsbyråer att inkomma med anbud för att genomföra revision av SSF:s räkenskaper och bokslut för räkenskapsåren 2018-2021 (fyra år) med en option för stiftelsen att avropa även året 2022.

Revisionsuppdraget omfattar:
• Granskning enligt International Standards on Auditing och god revisionssed av stiftelsens bokföring och årsbokslut samt styrelsens förvaltning av stiftelsen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet,
• annan granskning och rapportering som det ankommer på revisor att utföra, samt
• biträde och rådgivning som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning och
annan jämförbar rådgivning.

Anbudsförfrågan med underlag annonseras via TendSign, https://tendsign.com/ och sker enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med Lag 2016:1145 om offentlig upphandling. Sista dag att lämna anbud är 4 juli 2018

Hämta anbudsförfrågan här!

För frågor, kontakta:

Gunnel Rådström, Ekonomichef, telefon : 08-505 816 63, 073-358 1663,
gunnel.radstrom@strategiska.se
Monica Andersson, Registrator, telefon : 08-505 816 64, 073-358 1664,
monica.andersson@strategiska.se