Hoppa till innehåll
EN In english

Bidragsformer

SSF:s grundläggande arbetsform är öppna utlysningar av forskningsbidrag, vilka alltså fördelas i konkurrens. För att SSF ska bevilja ett forskningsbidrag ska forskningen både vara vetenskapligt excellent och kunna nyttiggöras i Sverige.

Forskningen ska ligga inom de områden som SSF prioriterar. En ansökan måste dessutom uppfylla de övriga kriterier som gäller för den aktuella utlysningen. Sökande ska vara anställd eller kunna erbjudas anställning vid svensk högskola eller svenskt forskningsinstitut.

Strategiska forskningscentra

Ett strategiskt forskningscentrum karakteriseras av att flera oberoende, företrädesvis samlokaliserade forskargrupper vid högskola/forskningsinstitut samverkar för att lösa ett viktigt forskningsproblem under stark, sammanhållande ledning av en centrumledare. Centrumledaren har till sin hjälp en styrgrupp samt en vetenskaplig rådgivande grupp.

Finansieringstid: ca 6 – 8 år inklusive halvtidsutvärdering. Bidragsnivå: ca 7 – 10 milj kr per år.

 

Rambidrag

Ett antal forskare från en stor forskargrupp eller från ett fåtal oberoende forskargrupper, samlokaliserade eller vid olika högskolor/institut, samverkar för att lösa ett viktigt forskningsproblem. En av forskarna är huvudsökande och har ansvaret för att samordna den vetenskapliga verksamheten inom projektet. I vissa fall utser SSF en programkommitté, bestående av expertis från både akademi och näringsliv, som följer och stödjer projekten inom programmet.
 

En av stiftelsen utsedd programkommitté, bestående av expertis från både akademi och näringsliv följer och stödjer projekten inom programmet.

Finansieringstid: ca 4 – 6 år. Bidragsnivå: ca 4 – 7 milj kr per år. Ibland halvtidsutvärderas projekten.

 

Individuella bidrag

En enskild forskare vid högskola eller forskningsinstitut söker medel för ett enskilt projekt eller för sin forskargrupp. Exempel på sådana program är: Ingvar Carlsson Award, Framtidens Forskningsledare och Senior Individual Grant.

Ansökan utvärderas med avseende på forskningsprojektets vetenskapliga kvalitet och strategiska värde, samt sökandens vetenskapliga kompetens. Finansieringstid: ca 3 – 6 år. Bidragsnivå: ca 1 – 3 milj kr per år.

Mobilitetsbidrag

Bidrag för ökad personrörlighet mellan sektorer, universitet, länder och ämnesområden. Exempel på sådana program är Strategisk Mobilitet där en forskare vid en högskola eller vid ett företag söker medel för sin lön för att kunna gästforska vid ett företag respektive vid en högskola och Strategisk Internationell Rekrytering där en forskare vid en svensk högskola söker medel för att finansiera en mycket framstående utländsk gästforskares arbete inom sökande forskarens forskningsgrupp.

Finansieringstiden för Strategisk Mobilitet motsvarar 4 – 12 månader full tid och största möjliga bidrag är 2 milj. Finansieringstiden för Strategisk Internationell Rekrytering motsvarar 1 – 3 år med minst halvtidstjänstgöring för gästforskaren.

Strategiska forskningcentra

Ett strategiskt forskningscentrum karakteriseras av att flera oberoende, företrädesvis samlokaliserade forskargrupper vid högskola/forskningsinstitut samverkar för att lösa ett viktigt forskningsproblem under stark, sammanhållande ledning av en centrumledare. Centrumledaren har till sin hjälp en styrgrupp samt en vetenskaplig rådgivande grupp.

Ansökan utvärderas med avseende på forskningsprogrammets vetenskapliga kvalitet och strategiska värde, sammansättningen av forskargrupper, den tilltänkta organisationen för centrumet i relation till hur forskningsproblemet tänkes lösas, huvudsökandes och medsökandes vetenskapliga kompetens samt huvudsökandes ledaregenskaper. Ett annat mycket viktigt utvärderingskriterium är det föreslagna centrets mervärde jämfört med motsvarande individuella projekt. Finansieringstid: ca 6 – 8 år inklusive halvtidsutvärdering. Bidragsnivå: ca 7 – 10 milj kr per år.

Bidrag i samverkan med andra finansiärer

SSF samarbetar med viss regelbundenhet med andra forskningsfinansiärer i gemensamma utlysningar av samfinansierade forskningsprogram. En förutsättning för SSF:s deltagande i ett sådant samarbete är att forskningsprogrammet ligger inom ett område som prioriteras av SSF och att de olika forskningsfinansiärernas skilda erfarenheter och inriktningar ger ett mervärde för forskningsprogrammet. Ansvaret för ett sådant program kan ligga på SSF, men också på någon annan finansiär.

Internationellt samarbete
Stiftelsen ser internationellt samarbete som väsentligt för att upprätthålla kvaliteten i svensk forskning och avser att förbättra sina insatser för att bidra till ökad svensk konkurrenskraft genom ökat samarbete med forskningsfinansiärer i länder som bedöms viktiga med hänsyn till ekonomisk utveckling, potentiellt strategiskt forskningssamarbete eller möjligheter för svensk företagsamhet. Insatserna är framför allt riktade mot Asien där behovet av att sänka trösklarna för svenska forskares samarbeten är som störst.

Informationsbidrag

Endast i undantagsfall kan SSF bevilja bidrag för informationsinsatser. För att kunna komma i fråga ska dessa på sikt ha potential att förbättra svensk forskning, konkurrenskraft eller samhälle. Detta kan till exempel vara informationsinsatser mot barn och ungdomar eller lärare som kan leda till bättre framtida rekryteringsunderlag för svenska universitet och företag.

 

Infrastrukturstöd

SSF kan bidra till ökat och mer effektivt utnyttjande av forskningens infrastruktur. Sådant stöd kan ges med hjälp av lämplig bidragsform, t ex rambidrag med syfte att engagera nya användargrupper eller mobilitetsbidrag för att öka tillgängligheten vid infrastrukturen. Stöd kan även komma att riktas till individer med unik kompetens som väljer en forskningsingenjörsinriktad karriär snarare än en professorskarriär, t ex beam-line scientist eller liknande.

 

Flyttfara

SSF har under årens lopp mottagit ansökningar från universitet och högskolor om medel för att hindra framstående forskare från att lämna Sverige, forskare som fått lockande erbjudande utomlands ifrån.

För att erhålla stöd från SSF skall forskaren ifråga tillhöra de tio procent främsta forskarna inom ett brett vetenskapsområde. Stöd från SSF kan vara 5 – 10 Mkr för 5 år, under förutsättning att berört lärosäte bidrar med minst lika mycket.