Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Var med och tyck till!

Måndag 15 augusti startar processen för att ta fram en ny forskningsstrategi!

SSF:s styrelse har beslutat att ta fram en ny forskningsstrategi som ska gälla under en 5-årsperiod från och med halvårsskiftet 2012. Den nuvarande strategin, som ska ersättas, har gällt sedan 2007. Beslutet att utveckla en ny forskningsstrategi innebär inte att allt som står i den nuvarande planen är irrelevant, men den internationella forskningsfronten rör sig framåt mycket snabbt, nya forskningsområden tillkommer, andra tillmäts minskad betydelse. Forskningsbehovet för svensk industri förändras också i takt med den internationella utvecklingen.

SSF har i jämförelse med exempelvis Vetenskapsrådet begränsade ekonomiska resurser för forskningsstöd. Eftersom SSF:s styrelse har ambitionen att stiftelsen ska leva in i 2020-talet har den årliga budgeten för utlysning av forskningsprogram för närvarande satts till 600 miljoner kr. Detta innebär att stiftelsen inte kan finansiera forskning inom alla delområden inom naturvetenskap, teknik och medicin. Utan vi måste fokusera tillgängliga medel till de delområden som bedöms vara mest väsentliga. Dessutom önskar styrelsen självfallet använda utlysningsformer som är så effektiva som möjligt för att uppnå de syften som definieras i stiftelsens stadga. Det är också rimligt att SSF:s styrelse i sina beslut tar hänsyn till hur övriga forskningsfinansiärer arbetar, och detta förändras också över tid. Strategiarbetet som nu påbörjas syftar till att definiera de delområden som SSF kommer att arbeta inom och vilka utlysningsformer som kommer att användas.

Det är därför oerhört viktigt att SSF får en mångfald av förslag, idéer och synpunkter på såväl delområden som utlysningsformer från forskarsamhället, industri och samhället i övrigt. Alla uppslag kommer att övervägas oavsett från vem de kommer, dock kommer rimligen inte alla att kunna beaktas i den slutliga forskningsstrategin på grund av de begränsade ekonomiska resurserna.

Processen kommer att vara transparent, alla förslag som inkommer via webbplatsen kan läsas och kommenteras. Forskningsstrategins framväxt kommer att kunna följas på webb-platsen eftersom ett par preliminär versioner kommer att läggas ut för kommentarer, förslag till ändringar och tillägg under arbetets gång.

SSF:s styrelse hoppas därför att så många som möjligt som är intresserade av forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin deltar i processen. Detta är en förutsättning för att resultatet ska bli bra! Styrelsen önskar dock att förslagsställaren innan förslag läggs, konsulterar det ” Startdokument för utarbetandet av SSF:s Forskningsstrategi 2012 – 2017” som lagts ut på webbplatsen. Det är exempelvis inte meningsfullt att lägga förslag som inte är förenliga med stiftelsens stadgar.

Lars Rask
VD