Hoppa till innehåll
EN In english

Hudtillväxt och sårläkning ex vivo

Diarienummer
ID17-0030
Start- och slutdatum
171201-171231
Beviljat belopp
0 kr
Förvaltande organisation
Göteborg University
Forskningsområde
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna

Summary

Forskning kring sårläkning och hudtillväxt har intensifierats. Kroniska sår och infektioner är ett ökande hälsoproblem. Därtill finns ett behov av nya testmodeller för vävnadsregenerering som kan ersätta djurförsök. Sverige har en stark läkemedels- och medicinteknikindustri, som är beroende av att utvecklingen ligger i forskningsfronten. I projektet kommer vi att kombinera kompetenser för ex vivo modeller för sårläkning, med innovativ avbildningsteknik baserad på multifotonmikroskopi. Vi söker besvara frågor relaterade till hur olika tillväxtfaktorer kan styra vävnadsregenerering ex vivo, vilken roll dermala och immunologiska celler spelar för epiteltillväxt, samt hur infektioner kan bekämpas. Arbetet kommer implementeras i tre steg: 1) initial studie och bevis av koncept; 2) implementation av metodik för tidsupplösta studier av vävnadsregenerering; och 3) implementation och validering. Doktoranden kommer att vara anställd på Medibiome och antagen till forskarstudier vid Göteborgs universitet. Handledargruppen representerar både akademi, företag och sjukvård. Därtill kopplas studenten till Centrum för hudforskning (SkinResQU), en tvärvetenskaplig och intersektoriell mötesarena och kompetensnätverk. Resultaten förväntas omfatta betydande vetenskapliga fynd, samt innovativ metodik och koncept för studier av sårläkning och vävnadsregenerering för implementering i industri och sjukvård.

Populärvetenskaplig beskrivning

Huden är vårt största organ och spelar en mycket viktig roll som barriär för bakterier och virus i vår omgivning. Dessutom spelar huden en central roll för att förhindra uttorkning. Utan en fungerande hud, kan vi inte existera. Men trots denna betydelse finns det flera frågor vi fortfarande inte känner till. Till exempel varför läker vissa sår och inte andra? Med en åldrande befolkning kommer ökande problem med så kallade kroniska sår och infektioner. Hur kan vi behandla dessa på bästa sätt? Det är inte bara produkter och behandling för sårläkning som behövs, utan även nya modellsystem studera involverade processer, samt för att kunna utveckla nya behandlings- och diagnostikmetoder. Hittills är de mest trovärdiga modellsystemen baserade på djurförsök, men det är önskvärt med metodik där studier på djur kan undvikas. I detta projekt kommer vi att kombinera en teknik där hud odlas på laboratorium, och där celltillväxten kan studeras med en ny mikroskopiteknik som kallas multifotonmikroskopi. Med hjälp av denna, kan vi studera sårläkningsprocesser ”ickeinvasivt” det vill säga utan att behöva ta hudprover. På så sätt planerar vi följa vävnadsåterväxt på laboratorium, och söka helt nya svar på hur vi kan kontrollera och styra celltillväxt. Vi kommer även att kunna studera effekten av olika infektioner, och därigenom hitta nya sätt att bekämpa dessa. Projektet kommer att bedrivas som ett industridoktorandprojekt, som involverar Medibiome, ett forsknings och utvecklingsföretag i frontlinjen kring experimentell hudforskningsmetodik, och Göteborgs universitet, med gedigen kompentens och tillgång till avancerade avbildningstekniker. Projektet har även stark anknytning till Centrum för hudforskning (SkinResQU), som är ett tvärvetenskapligt kompetenscentrum i Göteborg där naturvetare och kliniker samverkar med industri. Målsättningen är att projektet ska kunna svara på frågan hur huden som ett levande organ kan simuleras och studeras på laboratorium, och leda till helt nya och innovativa tekniker för denna typ av studier. Därigenom förväntas projektet kunna bidra till utveckling av nya produkter som gagnar samhället genom förbättrad teknik inom läkemedels- och medicinteknikindustri samt hälso- och sjukvård.