Hoppa till innehåll
EN In english

Nya orala läkemedelsformuleringar för komplexa terapier

Diarienummer
ID17-0100
Start- och slutdatum
180201-240131
Beviljat belopp
2 500 000 kr
Förvaltande organisation
Uppsala University
Forskningsområde
Livsvetenskaperna

Summary

Intresset har ökat för oralt administrerade läkemedel som effektivt och säkert kan frisätta läkemedelssubstanser formulerade tillsammans i s k ’fixed dose combinations’ (FDC). FDC finns idag för behandling av ex. infektionssjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Dessa formuleringar består av flera aktiva substanser och används då den terapeutiska effekten förbättras vid samadministrering. Andra fördelar med FDC är färre tabletter och administreringstillfällen vilket förbättrar patientföljsamheten och nyligen indikerades att FDC kan sänka kostnaderna för sjukvården. Utvecklingen av FDC tar dock lång tid med tanke på att det är en reformuleringsstrategi av godkända läkemedelssubstanser och delvis beror detta på begränsad kunskap om dessa system. Det är svårt att förutsäga frisättning från FDC, särskilt om läkemedelssystem som skapar övermättnad används. I värsta fall minskar frisättningen, och därmed absorptionen, när FDC används istället för standardformuleringar. I detta projekt tar vi fram metoder för att bättre förstå upplösning, frisättning och absorption för dessa komplexa formuleringar. Avancerade datorbaserade och labbänksmetoder används för detta ändamål. Baserat på dessa kommer hjälpämnen identifieras och formuleringar av FDC designas som utvärderas prekliniskt in vivo. Projektet förväntas resultera i ett vetenskapligt beslutsunderlag för hur FDC ska designas för att producera välfungerande orala beredningar för administrering av flera (samformulerade) substanser.

Populärvetenskaplig beskrivning

Många sjukdomar behandlas effektivare om flera läkemedel används vilket innebär att patienter ofta behöver ta flera olika tabletter eller kapslar vid flera tillfällen per dag. Detta är särskilt vanligt vid infektionssjukdomar, hjärtkärlsjukdomar, cancer och smärtlindring. För att förenkla för patienterna efterfrågas allt oftare tabletter som innehåller kombinationer av flera aktiva substanser. Dessa har visat sig kunna öka följsamhet till läkares ordination, vilket i sin tur leder till effektivare behandlingar och sänkta hälsovårdskostnader. Dessa tabletter är komplicerade och relativt svåra att utveckla, och det har nyligen visats att vissa kombinationer av aktiva substanser innebär att frisättningen, och därmed absorptionen, kan minska när flera substanser tas samtidigt. Kunskapen om mekanismerna som styr hur dessa beredningar frisätter de aktiva substanserna är begränsad. I detta projekt kommer vi utreda dessa mekanismer med hjälp av avancerade dator- och labbänksmodeller, i syfte att ta fram generella principer för hur kombinationsprodukter ska utvecklas. Nya tabletter med flera aktiva substanser kommer sedan designas utifrån de vetenskapliga principer som vi tar fram och utvärderas för deras funktion. Förhoppningen är att den kunskap vi tar fram ska hjälpa till att snabbt identifiera lyckosamma sätt att formulera avancerade tabletter för effektivare och säkrare behandling av många sjukdomar vilket förbättrar livskvaliteten för en stor population patienter.