Hoppa till innehåll
EN In english

Funktionell leverans av nukleotid-baserade läkemedel

Diarienummer
IRC15-0065
Projektledare
Höök, Fredrik
Start- och slutdatum
170301-241231
Beviljat belopp
100 000 000 kr
Förvaltande organisation
Chalmers University of Technology
Forskningsområde
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna

Summary

Nukleotidbaserade terapier har potential att leda till banbrytande genombrott för behandling inom många sjukdomsområden. Dessa genombrott hämmas dock av att det saknas effektiva metoder att transportera de aktiva komponenterna in i målceller och även till önskvärd del av cellerna, där de ska utöva sin biologiska och farmakologiska funktion. Detta beror på brister i förståelsen för de mekanismer som styr cellulärt upptag, transport och frisättning av nukleotidbaserade läkemedel. Det övergripande målet för den forskning som ska utföras i det föreslagna centrat är att överbrygga detta kunskapsgap och utveckla nyskapande formuleringar av nukleotidbaserade läkemedel som kan öka effektivitet, säkerhet och klinisk användbarhet. Detta ska åstadkommas genom att samla ett multidisciplinärt team från industri och akademi som tillsammans kan bidra till nyskapande analytiska metoder för att förstå de mekanismer som styr leverans av nukleotider in i rätt celler och den effekt de utövar där, vilket i sin tur kan ligga till grund för nya formuleringar. Genom att ta en ledande roll inom detta fält, förutser vi ett genomslag i samhället som går långt utöver vad som gynnar de enskilda parterna i centret, inklusive en ny arena för undervisning, entreprenörskap och standardisering av metoder. Långsiktigt kommer detta att öka den svenska Life Science-sektorns konkurrenskraft och dessutom möjliggöra införandet av nya behandlingsmetoder för förbättrad hälsa för stora patientgrupper.

Populärvetenskaplig beskrivning

Trots medicinska framsteg saknar många av våra folksjukdomar fortfarande tillfredställande behandling. Mer än 415 miljoner människor i världen, motsvarande 1 av 11 vuxna, lever t ex med diabetes och hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken (>40%) i de flesta i-länder. Samtidigt finns det stort hopp om att nästa generations läkemedel ska ge oss nya sätt att stoppa eller bota sjukdom. Dessa läkemedel är baserade på de molekyler som utgör vårt genom, DNA, eller det RNA som gör att rätt genprodukter (proteiner) produceras. Olika varianter av DNA/RNA-molekyler utgör ca hälften av AstraZenecas läkemedelskandidater inom hjärta-/kärl- samt diabetesområdet. Men trots den överlägsna funktion dessa påvisar i laboratorietester, saknas det medicinska genombrottet. En viktig orsak därtill är svårigheten att transportera dessa läkemedelskandidater till rätt vävnad i kroppen, få dem att där tas upp av cellerna och sedan nå rätt del i cellens inre. Virus har däremot denna förmåga. När de infekterar sin värdcell tar de sig igenom deras skyddande barriärer. Väl inne i cellen frisätts virusets genetiska kod, varpå cellen skapar tusentals nya virus som därefter lämnar för att infektera nya celler. När man har försökt använda neutraliserade virus som leveransverktyg för genetiskt baserade läkemedel har det dock visat sig att vårt immunförsvar reagerar för starkt för att erbjuda säker behandling. Medlemmar i vårt team ligger bakom upptäckten att celler, för optimal funktion, kommunicerar med varandra genom att skicka budbärare av genetiskt material med hjälp av små viruslika nanopartiklar, s.k. exosomer. Eftersom vårt immunförsvar inte aktiveras av kroppsegna exosomer är de mycket lovande leveransverktyg. Med detta som inspiration är målet här att med sinnrika analysmetoder kombinerade med molekylära verktyg förstå grunderna för hur dessa komplex är uppbyggda och fungerar. Vi vill alltså i detalj förstå kroppens egna system för att kunna utveckla leveransverktyg för nya läkemedel. Baserat på cellstudier kommer vi även att utveckla modelleringsverktyg för att kunna förutsäga effekten av nydesignade läkemedel i människa. Sammantaget kommer detta leda till utveckling av nya genetiska läkemedel, generera värdefull kunskap samt ge en växande svensk bioteknikbransch. Nyttan sträcker sig långt bortom de ekonomiska och vetenskapliga fördelarna genom de vägar som öppnas för att utveckla nya effektiva och säkra läkemedel till gagn för miljontals patienter.