Hoppa till innehåll
EN In english

ICT-PSI: ICT-platform för hållbara infrastrukturer

Diarienummer
RIT10-0080
Start- och slutdatum
110901-160831
Beviljat belopp
18 430 000 kr
Förvaltande organisation
KTH - Royal Institute of Technology
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

Projektet syftar till att utveckla grundläggande informations- och kommunikationstekniska algoritmer för att styra storskalig infrastruktur, såsom elkraftnät eller vattenförsörjningsnät. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att upptäcka och åtgärda kritiska situtationer vid plötsliga störningar. Prestanda mäts exempelvis i ekonomiska eller miljömässiga termer, medan begränsningar sätts av kapacitet i utrustning och resurser, eller lagstiftning. Som informationskällor utnyttjas mätningar från ett stort antal sensorer med varierande noggrannhet, pålitlighet och tillgänglighet. Projektets demonstrator ägnas åt stabilisering av eltransmissionsnätet i södra Sverige i ett kritiskt läge nära kapacitetsgräsen. Möjligheterna till styråtgärder ökat genom genom införandet av Sydvästlänken, en DC-kabel för kraftöverföring, och nya elmätare med tvåvägskommunikation till alla elkunder. Den föreslagna forskningen skulle göra det möjligt att fullt utnyttja denna utökade kapacitet för att nå optimal pålitlighet, effektivitet och säkerhet till en minimal kostnad.

Populärvetenskaplig beskrivning

Elkraftsystemet är bland de största teknologiska objekt som byggts av mänskligheten. Samtidigt som det funnits under lång tid och vi i Sverige vant oss vid att (oftast) kunna lita på god försörjning av relativt billig (nåja) elkraft, står systemet inför stora aktuella utmaningar och möjligheter. Förnyelsebara energikällor, såsom vindkraft, uppvisar större tidsvariationer i tillgänglighet än traditionella kraftkällor. Försäljning av elkraft mellan regioner och länder sker också i högre och högre grad, och begränsningar i transportmöjligheter för el blir mer kännbara. Under 2011 kommer Sverige indelas i prisregioner, vilket kommer göra detta än mer tydligt för vanliga konsumenter. Förutom variationer i produktionen av energi så finns det variationer i konsumtionen. Dessa går också till viss del att påverka genom dynamisk prissättning. Det finns ett stort ekonomiskt och samhälleligt värde att systemet fungerar väl. Vi kommer i projektet ta fram nya metoder för att styra sådana här stora komplexa system med hjälp av datorer utplacerade i nätet. Vi kommer att ta fram en demonstrator, där vi kan analyserar vad som händer i en kritisk situation när södra Sverige drabbas av kraftigt bortfall av transportmöjligheter av elkraft från andra regioner. Projektet är ett samarbete mellan KTH och LTH, internationell expertis, samt industrikontakter inom elbranschen.