Hoppa till innehåll
EN In english

Nationellt Center för Maritim Robotik

Diarienummer
IRC15-0046
Projektledare
Stenius, Ivan
Start- och slutdatum
170301-260630
Beviljat belopp
100 000 000 kr
Förvaltande organisation
KTH - Royal Institute of Technology
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

Våra oceaner och hav spelar en central roll för miljö, säkerhet och ekonomi i dagens samhälle. De används för transporter, och möjliggör ekologiska processer, energiproduktion, samt hållbar havsodling av råvaror för både mat och energi. Målet med SMaRC är att ta klivet mot nästa generations maritima robotar. Dessa robotar kommer att revolutionera sättet att bedriva havsodling, områdesbevakning och miljömätningar. Jämfört med dagens metoder, som kräver stora båtar och dykare, kommer prestandaförbättringarna och kostnadsminskningarna att vara avsevärda, vilket i sin tur kommer att öppna upp nya affärsmöjligheter inom dessa centrala områden. Dessa nya maritima robotar kommer att möjliggöras av en tvärvetenskaplig forskningssatsning inom områdena autonomi, uthållighet, perception och kommunikation med fokus på nästa generations maritima robotar. Sverige har en stark ställning inom undervattensteknologiområdet, med bland annat produktion av ubåtar i världsklass. Forskningen inom SMaRC säkerställer att Sverige bibehåller sin position, och är med i täten i övergången till obemannade system. Därigenom kommer svensk industri ges mycket goda möjligheter att expandera på de nya marknader som öppnas upp som en följd av den nya tekniken. SMARC konsortiet skulle för Sverige innebära en unik samarbetsplattform med en kombination av tvärvetenskapliga forskargrupper som spänner från naturvetenskap till ingenjörsvetenskap inom maritim robotik.

Populärvetenskaplig beskrivning

Haven är en underutvecklad resurs som kan lösa många av de problem som världen står inför. Haven kan hjälpa oss att producera mat, energi och råvaror, att bygga kunskap om hur vi åtgärdar miljö- och klimatproblem och att upprätthålla territoriell säkerhet och säkra sjötransporter. Trots dessa stora potentiella nyttor känner vi till mindre om våra hav än vi gör om rymden. Maritim robotik har potential att lösa dessa problem. Dagens robotik är dock inte mogen för självständigt arbete i den grad som behövs. SMaRC adresserar tre huvudsakliga utmaningar som hindrar robotiken från att fullt ut kunna leverera de nyttor vi vill åstadkomma: att minska behovet av mänsklig interaktion, att skapa förutsättningar för långvariga uppdrag och att möjliggöra operationer i okända miljöer. Att överkomma dessa utmaningar innebär ett disruptivt steg i effektivitet för den maritima robotiken, liknande de framsteg som med robotikens hjälp gjorts inom andra teknikområden under senare år. SMaRC antar utmaningarna genom fokuserad forskning inom fyra huvudområden: autonomitet (möjlighet att ta egna beslut), uthållighet (möjlighet till långvariga uppdrag), perception (datainhämtning via sensorer) och kommunikation (möjlighet att skicka och ta emot data under svåra förhållanden). Forskningen sker i samverkan mellan SMaRCs ingående aktörer: KTH, Saab, MMT, FOI, FMV, GU och SU. Aktörerna har kompletterande specialistkompetenser men också generalistkompetens att bygga de system av system som krävs för att robotiken ska kunna skapa de nyttor vi siktar mot. En bärande del i SMaRCs arbetssätt är demonstratorverksamhet som innebär provning och validering av forskningsresultat i verklighetsnära miljöer. Denna demonstratorverksamhet kommer att utföras i ingående aktörers befintliga testmiljöer liksom i ett nytt demonstrationslabb, som kommer att byggas inom ramen för SMaRC. Tungt vägande i demonstratorsammanhanget är att vissa av SMaRCs akademiska aktörer befinner sig på den naturvetenskapliga sidan och utför världsledande forskning om hur havets nyttor ska kunna realiseras. Inom SMaRC har dessa aktörer rollen som robotikens slutanvändare, med huvuduppgift att tillhandahålla skarpa testmiljöer och återkoppla erfarenheter till den ingenjörsvetenskapliga robotikutvecklingen.