Hoppa till innehåll
EN In english

Nationellt Center för Maritim Robotik

Diarienummer
IRC15-0046
Projektledare
Stenius, Ivan
Start- och slutdatum
170301-241231
Beviljat belopp
100 000 000 kr
Förvaltande organisation
KTH - Royal Institute of Technology
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

The oceans and seas of our planet are vital for the continued growth, prosperity and security of mankind. They play a key role in climate change processes, transportation needs, and energy production, in terms of not only fossil fuels, but also future sustainable underwater production of food and raw materials. The main objective of the SMaRC center is to enable a technology shift towards the next generation of maritime robots. These robots will transform operations in areas such as ocean production, safeguarding society and monitoring of the environment. Compared to current operations involving large ships and human divers, the cost reductions and performance increases will be monumental, thereby opening up new business opportunities in these vital areas. The technology shift will be enabled by cross-disciplinary research efforts in the areas of autonomy, endurance, perception and communication for maritime robots. Sweden has a strong position in underwater technology, including the production of world-class submarines. The research performed within SMaRC will make sure that Swedish industry stays strong in these areas, and leads the shift to unmanned technologies, taking advantage of the multitude of exiting business opportunities that will emerge as a consequence of the cost reductions and performance increases. For Sweden, the SMaRC consortium provides a unique compilation of cross-disciplinary research groups spanning from natural sciences to engineering sciences.

Populärvetenskaplig beskrivning

Haven är en underutvecklad resurs som kan lösa många av de problem som världen står inför. Haven kan hjälpa oss att producera mat, energi och råvaror, att bygga kunskap om hur vi åtgärdar miljö- och klimatproblem och att upprätthålla territoriell säkerhet och säkra sjötransporter. Trots dessa stora potentiella nyttor känner vi till mindre om våra hav än vi gör om rymden. Maritim robotik har potential att lösa dessa problem. Dagens robotik är dock inte mogen för självständigt arbete i den grad som behövs. SMaRC adresserar tre huvudsakliga utmaningar som hindrar robotiken från att fullt ut kunna leverera de nyttor vi vill åstadkomma: att minska behovet av mänsklig interaktion, att skapa förutsättningar för långvariga uppdrag och att möjliggöra operationer i okända miljöer. Att överkomma dessa utmaningar innebär ett disruptivt steg i effektivitet för den maritima robotiken, liknande de framsteg som med robotikens hjälp gjorts inom andra teknikområden under senare år. SMaRC antar utmaningarna genom fokuserad forskning inom fyra huvudområden: autonomitet (möjlighet att ta egna beslut), uthållighet (möjlighet till långvariga uppdrag), perception (datainhämtning via sensorer) och kommunikation (möjlighet att skicka och ta emot data under svåra förhållanden). Forskningen sker i samverkan mellan SMaRCs ingående aktörer: KTH, Saab, MMT, FOI, FMV, GU och SU. Aktörerna har kompletterande specialistkompetenser men också generalistkompetens att bygga de system av system som krävs för att robotiken ska kunna skapa de nyttor vi siktar mot. En bärande del i SMaRCs arbetssätt är demonstratorverksamhet som innebär provning och validering av forskningsresultat i verklighetsnära miljöer. Denna demonstratorverksamhet kommer att utföras i ingående aktörers befintliga testmiljöer liksom i ett nytt demonstrationslabb, som kommer att byggas inom ramen för SMaRC. Tungt vägande i demonstratorsammanhanget är att vissa av SMaRCs akademiska aktörer befinner sig på den naturvetenskapliga sidan och utför världsledande forskning om hur havets nyttor ska kunna realiseras. Inom SMaRC har dessa aktörer rollen som robotikens slutanvändare, med huvuduppgift att tillhandahålla skarpa testmiljöer och återkoppla erfarenheter till den ingenjörsvetenskapliga robotikutvecklingen.