Hoppa till innehåll
EN In english

Holistisk metod för utvärdering och provning av ytbeläggning

Diarienummer
FID18-0034
Projektledare
Persson, Dan
Start- och slutdatum
200101-241231
Beviljat belopp
2 500 000 kr
Förvaltande organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Forskningsområde
Materialvetenskap och materialteknologier

Summary

Syftet med projektet är att med avancerade mätmetoder bestämma kemiska och mekaniska förändringar på en lokal nivå för att uppnå en bättre förståelse för färgnedbrytning och ge kunskap om hur lokala kemisk förändringar är relaterade till mekaniska förändringar på en mikroskopisk och submikroskopisk skala. Detta kommer även att ge en bättre förståelse för resultaten från accelered åldring och effekten av olika parametrar som UV-ljus och relativ fuktighet. Effekten av långtidsexponering av färgnedbrytning och hur det påverkar barrieregenskaper och korrosionsmotstånd hos beläggningen kommer att utvärderas och korreleras med lokala förändringar uppmätta på exponerade beläggningar. Initialt kommer multi-mikroanalytiska karakterisering av exponerade färgbeläggningar att utföras på mikro och submikronivå med mikrospektroskopi och nanomekaniska mätningar. Sedan kommer fördjupad insikt i nedbrytningsmekanismer och effekten av olika exponeringsförhållanden och korrelationen mellan fältexponering och accelerad provning att uppnås genom att analysera lokala kemiska och mekaniska förändringar. Slutligen utvärderas barriär och korrosionsegenskaper hos beläggningar att studeras och korreleras med de lokala nedbrytningseffekterna. Övergripande, kommer projektet bidraga till förbättrade metoder att uppskatta livslängden hos beläggningen och göra karakterisering och validering av nya beläggningar mer effektiv

Populärvetenskaplig beskrivning

Färgbeläggningar är en mycket viktig del av vårt samhälle och används bland annat för att göra ytor estetiskt tilltalande, för att skydda underliggande material mot korrosion eller göra ytorna smutsavvisande. Färgbeläggningar som exponeras utomhus för ultraviolett ljus, fukt och höga temperaturer kommer dock att brytas ned och få försämrade egenskaper med tiden. I projektet kommer de kemiska och mekaniska förändringarna som sker vid färgnedbrytning att utvärderas med nya analysmetoder som ger information på en skala som är en tusendels dels millimeter (1 mikrometer) och mindre. Det kommer att ge en ökad kunskap om hur nedbrytningsprocesser går till på detaljnivå och hur olika miljöer påverkar färgernas egenskaper. Vid utveckling av nya färgbeläggningar provar man ofta dessa i klimatkammare med ultraviolett ljus och fuktig luft för att simulera de verkliga förhållanden som färgerna utsätts för vid användning. De nya analysmetoder som används i projektet kommer att öka kunskapen om inverkan av olika parametrar vid provningen av nya färgsystem, vilket gör att man bättre kan förstå hur man ska modifiera färgernas kemiska sammansättning för att ta fram miljövänliga färger med bättre motståndskraft mot nedbrytning, och som har bättre korrosionsskyddande egenskaper.